Rámec CIMAF

Systém CIMAF může zásadním způsobem urychlit a zlevnit implementaci systémů řízení kvality, legislativních předpisů, standardů agend a obecně zvýšit schopnost organizace implementovat jakékoli změny. Pro organizace veřejné správy tak může představovat užitečný nástroj pro implementaci cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014 – 2020 i Metodického doporučení k řízení kvality v územně samosprávných celcích (MVČR).

Zkratka CIMAF znamená  Common Integrated Management and Assessenet  Framework – tedy obecný integrovaný řídící a hodnotící rámec. CIMAF definuje  obecné parametry systému řízení organizace, které umožňují efektivně implementovat a integrovat řadu nejrůznějších standardů řízení kvality a dalších metod řízení. Jeho cílem je usnadnit zejména organizacím veřejné správy, malým a středním firmám a neziskovým organizacím dynamickou implementaci nejrůznějších systémů řízení kvality (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, PRINCE 2, EFQM, CAF, MA 21, CSR….), legislativních předpisů, vládních strategií i oborových a zákaznických standardů. CIMAF umožňuje účelně integrovat všechny standardy, které si organizace zvolí, do jednoho systému řízení, který zahrnuje zejména procesy a projekty, cíle a ukazatele, kompetenční modely a samozřejmě komplexní dynamické popisy pracovních míst všech zaměstnanců. CIMAF vychází z aktuálních možností informačních technologií, předpokladem jeho zavedení je využití vhodných software.

Základní komponenty systému CIMAF:

1/ Definice klíčových prvků řízení a jejich vzájemných vazeb

2/ Jádrový (CORE) model definující obecný procesně orientovaný model řízení, který respektuje požadavky připravované inovované normy ISO 9001:2015, systému CAF (Common Assessment Framework) a standardu projektového řízení PRINCE2.

3/ Referenční modely – vzorové aplikace systému CIMAF pro různé typy organizací. Aktuálně jsou k dispozici referenční modely pro městské úřady a malé a střední firmy.

4/ Diagnostické a certifikační rámce definují postupy předimplementační diagnostiky organizace postupy certifikace organizací, osob a software.

Systém CIMAF je prostřednictvím referenčních modelů implementován do řady městských úřadů a malých a středních firem.

CIEM_oranzova_125

 Více informací si vyžádejte zde.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com